پکیج های ما

بیوانفورماتیک رشته‌ای است که زیست‌شناسی، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات را برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌های بیولوژیکی ترکیب می‌کند. این شامل استفاده از ابزارها و الگوریتم‌های محاسباتی برای درک و درک سیستم‌های بیولوژیکی پیچیده، مانند توالی‌های DNA، ساختارهای پروتئینی و الگوهای بیان ژن است. بیوانفورماتیک نقش مهمی در تحقیقات بیولوژیکی مدرن ایفا می کند، زیرا به دانشمندان اجازه می دهد تا مقادیر زیادی از داده ها را به سرعت و کارآمد تجزیه و تحلیل کنند، که منجر به بینش ها و اکتشافات جدیدی در زمینه هایی مانند ژنومیک، زیست شناسی مولکولی و کشف دارو می شود. برخی از کاربردهای رایج بیوانفورماتیک عبارتند از هم ترازی توالی، آنالیز فیلوژنتیک، پیش بینی ساختار پروتئین و ژنومیک عملکردی. ابزارها و پایگاه های بیوانفورماتیک به طور گسترده توسط محققان در دانشگاه، صنعت و سازمان های دولتی برای مطالعه و درک فرآیندهای بیولوژیکی در سطح مولکولی استفاده می شود. به طور کلی، بیوانفورماتیک یک رشته بین رشته ای است که شکاف بین زیست شناسی و علوم کامپیوتر را پر می کند و روش انجام تحقیقات بیولوژیکی در قرن بیست و یکم را متحول کرده است.

_8803dbeb-d0a3-4704-b89e-98bcbba9c932